تغییر باورعمومی

ضمیر ناخودآگاه و رازهای نفوذ به آن برای تغییر باور

ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه

در روانشناسی ثابت شده است که نیروهای روانی انسان از دو بخش تشکیل شده است یکی ضمیر خودآگاه (شعور ظاهر) و دیگری ضمیر ناخودآگاه (شعور باطن)
ضمیر خودآگاه در تمام روز و در طی فعالیت های روزانه با شما همکاری می کند و پا به پای شما مغز را در جهت کسب اطلاعات و مهارت درگیر می کند در زمان مطالعه کردن کار کردن حل کردن مسائل ضمیر خودآگاه در خدمت شما می باشد .اما ضمیر ناخودآگاه مقوله‌ای دیگری است .ضمیر ناخودآگاه مرکز تجارب غرایز است بعضی از کارها را بازتاب ناخودآگاه می دانند مانند موفقیت ها شکست ها شادی ها غم ها مربوط به ناخودآگاه می دانند.ضمیر ناخودآگاه اطلاعات دریافتی از احساسات شما را انبار می کند به صحبت های اساسی شما گوش میدهد و ناظر بر اداره امور درونی شماست.

 

شناخت ضمیر ناخودآگاه

در عین حال ضمیر خودآگاه آنقدر درگیر فعالیت و تصمیمات منطقی است که متوجه نیست که ضمیر ناخودآگاه همیشه در حال فعالیت است ضمیر خودآگاه به طریقی بر ضمیر ناخودآگاه تاثیر می گذارد اما اغلب ما طرز تاثیر بر ضمیر ناخودآگاه را نمیدانیم. و حتی از طریق ارتباط با ضمیر ناخودآگاه خود بی اطلاع هستیم با این وجود وقتی درگیری و تضادی بین این دو به وجود آید ضمیر ناخودآگاه همیشه برنده و پیروز است.
تمامی مخترعین ، هنرمندان ، دانشمندان و شاعران از طریق کانال ضمیرناخودآگاه به هدف خود رسیده اند و آنان کاملا راه و روش ارتباط با ضمیر ناخودآگاه را می دانند. به بیت شعر زیر که از شاعر بزرگ قرن هفتم مولانا است توجه کنید:
تو مپندار که من شعر به خود می گویم          تا که هشیارم و بیدار یکی دم نزنم
مولانا در شعر فوق به وضوح اشاره به این داشته است که اشعار وی از طریق کانال ضمیر ناخوادگاه به وی الهام شده است و تا زمانی که روی کانال ضمیر خودآگاه است شعر نگفته است.

درک بهتری از ضمیر ناخودآگاه و مقایسه با فرمانده و سرباز

شما فرض بکنید که یک ساختمانی وجود دارد (به نام جسم انسان) و در داخل این ساختمان فرمانده قدرتمندی (به نام ضمیر ناخودآگاه) و سربازی به نام ضمیرخودآگاه وجود دارد فرمانده )ضمیر ناخودآگاه( حاکم این ساختمان بوده و قصد دارد این ساختمان را هم از خرابی و ناپاکی حفظ کند و هم از هجوم دشمنان. سرباز (ضمیر خودآگاه) نیز وظیفه نگهبانی دارد فرمانده در درون و صدر این ساختمان قرار دارد و همه ی کارهای آن را کنترل می کند. سرباز در سطح خارجی این ساختمان به عنوان نگهبان انجام وظیفه میکند فرمانده اعتماد کامل به سرباز خود دارد و هر چه را که سرباز بتواند به او بقبولاند قبول کرده و در آن جهت فعالیت میکند سرباز هر لحظه اطلاعات لازم را از خارج ساختمان جمع آوری کرده و موقعیت خارج ساختمان و دشمنان را به فرمانده اطلاع میدهد، فرمانده نیز همه ی تصمیمات خود را براساس اطلاعات و اخباری که سرباز ارائه داده میگیرد و آنگاه اقدام به عمل مینماید هر چیزی را که سرباز به طور جدی و قاطع به فرمانده بگوید فرمانده با اعتماد کامل قبول کرده و تصمیم خود را اجرا میکند.

ضمیر ناخودآگاه و ضمیر خودآگاه
یعنی اگر شما ( ضمیر خودآگاه ) شمابه چیزی اعتقاد داشته باشید و آن را واقعیت بدانید، ضمیر ناخودآگاه شما آن را قبول کرده و برآن اساس فعالیت میکند، اگر سرباز اطلاعاتی با حالت شوخی و عدم اعتماد به فرمانده بدهد، فرمانده آن را جدی تلقی نکرده و آنچنان مورد توجه قرار نخواهد داد یعنی اگر شما )ضمیر خودآگاه شما( موضوعی را با عدم ایمان و اعتقاد به واقعیت آن به ضمیر ناخودآگاه خود تلقین کنید، مورد پذیرش چندانی نخواهد بود لذا اثری نخواهد داشت.
وقتی که سرباز به استراحت میپردازد فرمانده بنا به احساس مسئولیت شدیدی که می-کند هم وظایف خود را انجام میدهد و هم وظایف سرباز را مثلاً وقتی که شما درخواب طبیعی هستید ضمیر ناخودآگاهتان شما را بیشتر و بهتر کنترل میکند و رویاها در حال خواب طبیعی نتیجه ی این کنترل و فعالیت بیش از وظیفه ضمیر ناخودآگاه است اگر سربازی در حال استراحت باشد فرمانده در حالی که همیشه وظیفه ی خود را انجام میدهد جای او را نیز پر میکند اگر از خارج ساختمان حمله ای صورت گیرد فرمانده در حالی که خود به آن حمله جواب میدهد در صورت تکرار حمله سرباز را نیز از خواب و استراحت خارج میکند تا به دفاع از ساختمان بپردازد. مثلاً وقتی که شما در حال خواب طبیعی هستید اگر سوزنی به پایتان فروکنند سریعاً با عکس العمل ضمیر ناخودآگاه خود پایتان را به عقب خواهید کشید و در صورت ادامه ی سوزن زدن از خواب بیدار خواهید شد.

چگونه روی ضمیر ناخودآگاه خود تاثیر بگذاریم؟

چگونه روی ضمیر ناخودآگاه تاثیر بگذاریم - راه های نفوذ به ضمیر ناخودآگاه
ضمیر ناخوادگاه شما تنها نسبت به افکاری واکنش نشان می دهد که با احساس و هیجان در هم آمیخته باشد یکی از دلایل مهمی که کسانی که روش تلقین استفاده می‌کند و از تأثیری از آن نمی گیرند این است که کلمات و عبارات تاکیدی را بدون احساس و نیاز و عطش آتشین بیان می کنند .اگر به ضمیر ناخودآگاه خود نفوذ نکنید اگر نتوانید افکار و احساسات خود را به ضمیر ناخوادگاه خود برسانید نتیجه مطلوب نمی گیرید ضمیرناخودآگاه هر دستوری را که همراه با ایمان و باور به او داده می شود می پذیرد اما لازم است این دستورات بارها و بارها تکرارشود تا در ضمیر ناخوادگاه جای بگیرند..به یاد داشته باشید که ضمیر ناخوادگاه مانند زمینی است حاصلخیز که اگر در آن هر بذری بکارید همان رشد می‌کند و شکوفا می‌شود اگر بذر علف هرز بکارید دشتی از علف هرز به وجود می آید .به این معنی اگر ضمیرناخودآگایتان را با عبارات و جملات منفی برنامه ریزی کنید تا ابد تمامی اتفاقات و شرایط بد را جذب خواهی کرد و چنانچه با عبارات تاکیدی مثبت ضمیرناخودآگاه خود را برنامه ریزی کنید در بهترین زمان و مکان،بهترین شرایطها برایتان پیش خواهد آمد.در زیر راههای عملی برای نفوذ و تاثیر گذاری روی ضمیر ناخودآگاه توضیح داده شده است.

شاید این کتاب که مرتبط با همین موضوع است را هم دوست داشته باشید
دانلود کتاب غول درون

 • ورودی های ذهن خود را کنترل کنید.
  اجازه ندهید هر چیزی وارد مغز شما شده و باعث شود تا با فکر کردن مداوم به باور تبدیل شود. همانطور که پیشتر در مقاله باور چیست و باورها چگونه شکل می گیرند توضیح دادیم هر چیزی که میبینیم یا می شنویم یک ورودی محسوب شده و اگر به آن فکر و توجه کنیم باعث می شود در ضمیر ناخودآگاه جای بگیرد و تبدیل به همان عادت و باور شود.وقتی در مجلات یا اجتماع بحث سر این باشد که در ایران برای افرادی که تحصیلات ندارند کار پیدا نمی شود این گفته، در صورت تداوم وارد ضمیرناخودآگاه شما شده و باعث می شود باور کنید که در ایران برای افرادی که تحصیلات ندارند کار پیدا نمی شود در صورتی که حقیقت این نیست و خیلی از میلیونرهای خود ساخته حتی تحصیلات دانشگاهی هم ندارند.

  کنترل ورودی های ذهن
 • به عبارات تاکیدی مثبت گوش دهید.
  عباراتی که به شما حس خوبی می دهند را پیدا کرده و با صدای خود آن را ضبط کنید و هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید به آن گوش دهید.شاید اوایل ضمیرخودآگاهتان به این ورودیهای جدید واکنش نشان داده و آنها را قبول نکند ولی با تکرار مداوم چاره ای جز قبول کردن و ارسال این جملات به ضمیرناخودآگاه ندارد.کافیست همین جملات به ضمیرناخودآگاه برسد .
 • در سکوت ، با خود صحبت کنید
  هر روز ساعتهای زیادی را به صحبت کردن با دوستان خود می گذرانید .در روز نیم ساعت را هم به خودتان اختصاص دهید تا می توانید از موفقیت های خود بگویید از کارهایی که روزی برایتان آرزو بوده و به آنها رسیده اید.تا می توانید از خود تعریف کنید اگر می دانید این تمرین برایتان سخت است این را هم بدانید که برای شما بهترین تمرین است
 • تصویر سازی و تجسم ذهنی
  هر روز که از خواب بیدار می شوید تصویر خودتان را که آرزو دارید روزی به آن تبدیل شوید را تجسم کنید.انجام این کار اوایل باید با چشمان بسته باشد تا براحتی بتوانید تصویر سازی کنید. به تجسم خود احترام بگذارید به خود نگویید من که در واقعیت هیچی نیستم حالا بزار کمی موفقیت را تجسم کنم.تمامی تصویر سازی ذهنی شما در این صورت هیچ سودی نداشته چون قبلا ضمیر خودآگاه گفته شما را ” من که در واقعیت هیچی نیستم حالا بزار کمی موفقیت را تجسم کنم ” به ضمیر ناخودآگاه انتقال داده است.
 • ذهن خود را با تلقین و جملات مثبت بمباران کنید.
  قبلا در مقاله تلقین چیست ؟ | تلقین چه تاثیری در زندگی ما دارد ؟ تلقین را توضیح داده و به چگونگی انجام آن نیز پرداختیم. تا می توانید به چیزهای مثبت فکر کنید و از تلقینات و جملات مثبت استفاده کنید.هر زمان کاری را به درستی به سرانجام رساندید فورا به خودتان تلقین کنید دیدید من آدم موفقی هستم . دیدی من قدرت انجام هرکاری را دارم. حال اگر کاری را نتوانستید انجام دهید فورا به خودتان تلقین کنید شاید این کار در الان انجام نشد ولی خیلی از کارها را قبلا با موفقیت انجام دادم.

برای نفوذ به ضمیر ناخودآگاه قدری حرفه ای تر عمل کنیم :
تمرینات فوق برای عموم در تمامی اوقات روز براحتی می توان انجام داد اما اگر تخصصی تر به قضیه نگاه کنیم به شیوه ی افرادی که خود هیپنوتیزم را انجام می دهند عمل می کنیم:
به پشت دراز بکشید دستها کمی از بدن فاصله داشته باشد و پاها مقداری ازهم بازباشد )حدود 37 سانتیمتر( پشت دستها روی زمین و چشمهایتان بسته باشد در وضعیت راحت قرار بگیرید با ده تنفس عمیق بدن خود را در حالت وانهادگی و سنگینی و ریلاکس (ریلاکس به معنی سکون و ثابت گذاشتن تمام اعضای بدن به نحوی که کاملا راحت باشند)کامل قرار دهید، بعد از قرارگرفتن در حالت ریلاکس و سنگینی چند بار چنین به خود تلقین کنید هر لحظه ا ی که در حالت ریلاکس و سنگینی بدن قرار دارم ضمیر خودآگاه من مقاومت خود را از دست میدهد و ضمیر ناخودآگاه من بیدارتر شده و تحت تأثیر تصورات و تلقینات ذهنی من قرار میگیرد. در حالت ریلاکس این تلقینات بدون مقاومت ضمیر ناخودآگاه و یا با مقاومت کم آن به ضمیر ناخودآگاه نفوذ کرده و نتیجه بخش میگردد، بعد از اجرای تلقینات، چند دقیقه در حالت استراحت در همان کیفیت بمانید حال تلقینات مثبت خود را شروع کرده و تا می توانید با ضمیر ناخودآگاه خود صبحت کنید صحبت کردن شما باید ذهنی باشد نه زبانی . شما در راستای بهبود اخلاق، رفتار و هرچیزی که می خواهید ضمیر ناخودآگاهتان از نو برنامه ریزی شده دستور دهید.
در پایان به خود چنین تلقین کنید :ضمیرخودآگاه من بیدار و بیدار تر شده و من اندک اندک با باز کردن چشمهایم بدنم سراسر آرامش وشادی خواهد شد.
بدین شکل شما براحتی می توانید از نو ضمیر ناخودآگاهتان را برنامه ریزی کنید.

چنانچه در این باره سوالی دارید در قسمت نظرات زیر همین پست یا در کانال تلگرام Baztabebavar@ از طریق ربات با مشاوران تیم بازتاب باور در میان بگذارید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

4 نظر تاکنون ثبت شده ! نفر بعدی شما باشید

 1. سلام من نمیدونم چطور ازتون تشکر کنم این مطلب و همراه با اون کتاب کاملترین توضیحی بود که از ضمیر ناخودآگاه دیده بودم

 2. سلام ببخشید من وقتی تمرین آخر را انجام میدم تمرکز ندارم و به چیزهای دیگه فکر میکنم آیا مشکلی در تمرین پیش میاد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن