کتاب های موفقیت

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا + PDF

نگاهی به کتاب انسان در جستجوی معنا

انسان در جستجوی معنا نوشته دکتر ویکتور فرانکل کتابی است که به تازگی در ایران مخاطبان بسیار زیادی را به خود جذب کرده است زیرا این کتاب جزو کتاب های موفقیتمی باشد و باعث تغییر و تحول و رشد فردی بسیاری از مردم جهان شده است.هدف اصلی کتاب انسان در جستجوی معنا این است که به این سوال پاسخ دهد. برای چه چیزی زندگی می کنید؟ نسخه PDF این کتاب را در ادامه می توانید از سایت بازتاب باور دانلود نمایید با ما همراه باشید.

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا

کتاب انسان در جتسجوی معنا مجموعه از سخنرانی ها و سمینارهایی است که دکتر یکتور فرانکل در دانشگاه ایراد نموده است. در واقع این کتاب را می توان کتابی در زمینه روان درمانی هم دانست که مخاطب را برای پاسخ به این سوال که زندگی چیست و چرا زندگی می کند و هدف از معنای زندگی چیست ، دعوت و تشویق می کند.

نگاهی به بخش های اصلی کتاب

این کتاب زیر فصل های زیاد دارد اما به دو بخش اصلی تقسیم شده است در واقع فصلها زیر مجموعه این بخش ها می باشند . این دو بخش :

  • بخش اول: اساس معنا درمانی
  • از خود فرا رفتن با تعالی خویشتن به مثابهی پدیدههای انسانی
  • منظور از معنا چیست؟
  • بخش دو: کاربردهای معنادرمانی
  • تکنیکهای معنا درمانی
  • وظیفهی پزشکی‌‌

درباره نویسنده کتاب 

قبل از خواندن هر کتاب به نام نویسنده توجه کنید و بدانید نویسنده آیا مفاهیم موجود در کتاب را در زندگی خود پیاده کرده است یا خیر؟ اگر فرد موفقی در زمینه ای که کتاب را نوشته ، باشد پس آن کتاب کتابی خواندنی است که ارزش چندین بار خواندن را دارد . اما اگر صرفا برای کسب درآمد خود کتاب را نوشته سود چندانی عاید مخاطب نخواهد شد.

در این قسمت سعی داریم نیم نگاهی به زندگی نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا بیندازیم تا ببینیم ویکتور فرانکل کیست و چگونه کتاب انسان در جستجوی معنی را به رشته تحریر درآورد.

ویکتور فرانکل

ویکتور فرانکل ، متخصص در زمینه عصب شناسی ، پزشک ، دکترای فلسفه و یکی از اساتید دانشکده پزشکی وین می باشد او بنیان گذار روش معنا درمانی در بود که سریعا در آمریکا به علت روش بسیار خوبی که دست یافته بود مشهور شد . دکتر فرانکل نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنی اولین اثر خود را در سال ۱۹۲۵ در یک مجله آمریکایی که در زمینه روان کاوی فعالیت داشت به چاپ رسانید . این اثر دیری نپایید که در سراسر دنیا به زبانهای مختلف نیز ترجمه شد.

بعد از ایراد سخنرانی ها و برگزاری سیمنارها تصمیم گرفت کتاب انسان در جستجوی معنی را نیز نوشته و به چاپ برساند . بعد از اتمام نوشتن و چاپ این کتاب ، بیش از دو میلیون و هفتصد هزار جلد از این کتاب به فروش رسید. دکتر فرانکل پس از این کتاب موفق به دریافت شانزده دکترای افتخاری شد و همچنین از طرف بنیاد آسایشگاه بیماران درمان ناپذیر نیست توانست جوایزی را از آن خود کند.

چرا باید این کتاب را خواند؟

دکتر فرانکل، نویسنده و کارشناس بیماریهای روانی، گاهگاهی از بیمارانی که از دردهای کوچک و بزرگ مـی نالنـد مـی پرسد «چرا خودتان را نمی کشید؟ و از پاسخها غالبا راهی برای درمان بیماران می یابد. یک بیمار را عشق بفرزنـد بـه زنـدگی پایبند کرده است، دیگری را استعدادی که هنوز بکار نرفته و سومی را یادگارهایی که ارزش ماندن دارد.

کتاب انسان در جستجوی معنی

بافتن این رشـته هـای گسیخته در نقشی استوار از معنا و مسئولیت هدف و منظور ، روشی است که دکتر فرانکل از اگزیستانسیالیسم تحلیلی سـاخته و آنرا لوگوتراپی نامیده است. در این کتاب دکتر فرانکل از تجربههائی که باعث کشف لوگوتراپی گردید گفتگو می کند. وی مدتی دراز در تنگنای زندان فشرده نازیان اسیر بود و همه چیز خود را از دست داد.

پدر، برادر و همسرش در اردوگاه اسیران به تنوره های سوزان رفتند و یـا بنا خوشی مردند. همه خانواده او بجز خواهرش در این اردوها جان دادند. چگونه او که همه چیز را از دست داده، همه ارزشـها را رو بزوال دیده، رنجور از گرسنگی، سرما، خشونت و وحشیگری و هر دم به انتظار مرگ، زنـدگی را شایسـته نگاهـداری دانسـته است؟

پزشک روانشناسی که خود این دردها را کشیده باشد حرفش شنیدن دارد. او باید بهتر از هر کس دیگر بتواند به شـرائط انسانی ما با علم و علاقه بنگرد. گفتار دکتر فرانکل طنین شادمانهای دارد و بسیار ژرف تر از آنست کـه بتـوان از آن بـه آسـانی گذشت. آنچه می گوید بخاطر کارهائیکه تاکنون کرده است و بخاطر شغل استادی دانشکده پزشکی دانشگاه وین و بـه خـاطر درمانگاههای لوگوتراپی که امروز در بسیاری از کشورهای جهان گشوده شده و همه از پلی کلینیک بیماریهای عصبی وین الگو گرفته است اهمیت زیادتری پیدا می کند

بخشی از کتاب انسان در جستجوی معنا

در این بخش با همدیگر قسمتی از کتاب انسان در جستجوی معنی را با همدیگر می خوانیم اما این نکته را بدانید خواندن این کتاب برای هر فرد نه تنها لذت بخش است بلکه بسیار ضروری نییز می باشد.

دانلود کتاب های خود شناسی و انگیزشی

اگر فردی دانست که رنج کشیدن سرنوشت اوست، باید آنرا چون وظیفه ای بپذیرد. باید بپذیرد که حتی دررنج بردن نیـز او یکتاسـت و در این دنیا تنها و دیگری نمی تواند بار رنج او را بدوش بکشد، این فرصت یگانه اوست که چگونه این بار را به منزل برساند. برای ما زندانیان این افکار و اندیشه ها دور از حقیقت نبود.

تنها افکاری بود که می توانست ما را از نومیـدی و دل شکسـتگی برهانـد. البته این یک بخش کوچک از کتاب می باشد و نباید بعنوان کتاب انسان در جستجوی معنی می باشد  اصلی آن را خواند و صرفا جهت آشنایی شما با قلم نویسنده می باشد.

حتی در آن ایامی که تصور نمی رفت جان سالم از زندان بدر بریم. برای ما مدتی بود که معنای زندگی از رسیدن به هدفی با ارزشی خلاقه فراتر رفته بود. زندگی برای ما حلقه گشاده تـری در برداشـت، حلقه حیات و مرگ، رنج و میرندگی. وقتی معنای بردگی و رنج به ما آشکار و الهام شد دیگر نکوشیدیم که با تصورات واهـی و خـوش بینی ساختگی از سوز آزارهای زندان بکاهیم. رنج کشیدن برای ما وظیفه ای شد که نمیتوانستیم به آن پشـت کنـیم وظیفـه ای کـه ریکه را واداشت بگوید «چه بسیار اندوه را باید به سامان رساند». ریکه از به سامان رساندن غم چنان صحبت می کند که گویی باریست که باید به سامان رساند.

دانلود کتاب های موفقیت و انگیزشی ویکتور فرانکل

در ادامه کتاب انسان در جستجوی معنا دکتر فرانکل مینویسد : لازم بود که با این همـه انـدوه روبـرو شویم و لحظات ضعف و اشک ریزی را به حداقل برسانیم. اما علتی نداشت که از اشک ریزی شرمساز باشیم. زیرا گریه نشـان مـی داد که مرد هنوز دلاوری رنج کشیدن دارد و آنرا تنها عده معدودی درک می کردند.

عده ای با شرمسازی اعتراف می کردند که گریه مـی کنند. دوستی داشتم و از او پرسیدم چگونه ورمهای خود را خوابانده است اعتراف کرد که «آنرا با گریه درمان کردم». گاهگاهی امکان داشت که بطور دسته جمعی و یا تک تک به روان درمانی و بهداشت روانی زندانیان پرداخت. درمان فردی تلاشی بود مهربانانه برای نجات دوستان.

این تلاشها غالبا برای جلوگیری از خودکشی بود. قانون زندان موکـدا جلـوگیری از خودکشـی را ممنـوع کرده بود. مثلا ممنوع بود طناب کسی را که می خواست خود را بدار آویزد پاره کرد. پس اهمیت موضوع در آن بود که از دست زدن به این کار جلوگیری شود. من دو واقعه را بیاد دارم که ممکن بود به خودکشی بیانجامد. این دو مورد بهم شباهت زیادی داشـت و هـر دو زندانی قبلا راجع به تصمیم خود صحبت کرده بودند و می گفتند که دیگر امید و انتظاری از زندگی ندارند.

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا

در این بخش می توانید نسخه رایگان کتاب انسان در جستجوی معنی را دریافت کرده و مطالعه کنید

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنی pdf

دانلود با لینک مستقیم

شاید این مطلب را دوست داشته باشید
کتاب جادوی فکر بزرگ | دانلود کتاب جادوی فکر بزرگ PDF
سابلیمینال مسیج چیست؟ بخوانید

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن