کتاب های موفقیت

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل دانلود بدون سانسور

دانلود کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید - اصول موفقیت و جذب ثروت

درباره کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید یکی از کتاب هاییست که بیشتر افراد موفقی که اکنون به موفقیت و ثروت رسیده اند ،آن را مطالعه کرده اند. این کتاب پر فروش ترین و پرطرفدار ترین کتاب در زمینه رشد و موفقیت شخصی می باشد و بعید می دانیم که کتابی نوشته شود که رکورد این کتاب را در زمینه روانشناسی موفقیت بشکند. کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل نویسنده آمریکایی که به جرات می توان او را جزو پیشگامان ادبیات روانشناسی موفقیت دانست ، می باشد. این کتاب در سال ۱۹۸۷ پس از سالها تحقیقات ناپلئون هیل بر روی افراد ثروتمند و الگو برداری از رفتار ، اعمال ، و طرز فکر آنها نوشته شد.

این کتاب به پیشنهاد اندرو کارنگی که تا آن زمان صنعت فولاد آمریکا در دست او بود و دومین ثروتمند آمریکا محسوب می شد و از اساتید ناپلئون هیل بود به رشته تحریر درآمد . زیرا تا آن زمان هیچگونه کتابی که به شیوه اصولی و صحیح شیوه ثروتمند شدن را آموزش دهد و قواعد اصولی کسب ثروت را به همگان از راهی که امکان پذیر باشد را یاد دهد وجود نداشت . آنها تصمیم گرفتند با اطلاعاتی که خودشان دارند و دیدگاه هایی که در مورد ثروت در سر دارند را در چندین صفحه نوشته و ناپلئون هیل را راهی سفری کنند تا از رفتار و طرز فکر دیگر افراد ثروتمند جهان اطلاعاتی در مورد باور سازی ثروت و ثروتمند شدن را جمع آوری کنند.کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید حاصل تلاش چندین ساله ناپلئون هیل و اندرو کارنگی می باشد که تمامی متن ها و جملات این کتاب باورهای افراد ثروتمند در سراسر جهان می باشد به شکلی که می توان این کتاب و جملات آن را رازی برای ثروتمند شدن دانست . تا زمانیی که این کتاب را مطالعه نکنید به عمق این جمله پی نخواهید برد . با ما در سایت بازتاب باور همراه باشید تا علاوه بر اینکه با یکی دیگر از بهترین کتاب های موفقیت با نام بیندیشید و ثروتمند شوید آشنا می شوید بلکه کاملا رایگان این کتاب را دانلود کنید.

دانلود کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل

این کتاب چه می گوید و چرا باید آن را خواند؟

همانگونه که در توضیحات بالا گفته شد این کتاب به پیشنهاد اندرو کارنگی دومین مرد ثروتمند آمریکا نوشته شد و ایده اصلی این کتاب  توسط صاحب غول فولاد آمریکا ارائه شد و ناپلئون هیل فقط رابط بین افراد ثروتمند و قلم و کاغذ بود و تمامی باورهایی که بزرگترین ثروتمندان جهان داشتند را می نوشت و آن را در قالب یک کتاب به نام بیندیشید و ثروتمند شوید درآورد.از جمله افرادی که ناپلئون هیل با آنها مصاحبه کرد تا راز ثروتمند شدن آنها را بداند هنری فورد صاحب و موسس شرکت ماشین سازی فورد فعلی و ادیسون مخترع برق بود . اکنون می دانید چرا در آغاز این پست نوشتیم که بعید می دانیم دیگر کتابی نوشته شود که بتواند رکورد فروش و مطالعه این کتاب را بشکند ؟ همه ما می دانیم یک سری باورهای مخرب باعث شده است که ما نتوانیم ثروتمند شویم . بیشتر افراد در جامعه بر این باورند که کار و تلاش فیزیکی زیاد تنها راه ثروت می باشد اما همه ما افرادی را می بینیم که با وجود اینکه کار و تلاش فیزیکی بسیار زیادی می کنند اما باز هم جزو اقشار کم درامد و ضعیف جامعه هستند و برعکس افرادی را می بینیم که کار و تلاش فیزیکی آنها بسیار کم است و تنها توسط نیروی ذهن که شامل ایده ها نحوه فکر و باورهای صحیح در مورد ثروت و پول باعث شده که از ثروت بسیار زیادی برخوردار شوند.

تا این جای کار باید دانسته باشید که چرا باید کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را دانلود کنید و آن را با دقت مطالعه کنید  . اگر جزو افرادی هستید که هیچگونه باور منفی  و مخربی راجع به ثروت ندارید و از موجودی حساب بانکی خود بسیار راضی هستید و هیچگونه مشکل مالی ندارید پس وقت خود را برای این کتاب هدر ندهید و سراغ کتاب های موفقیت دیگری بروید اما اگر می دانید که باورهای مخربی درباره ثروت و ثروتمند شدن دارید پس نباید به هیچ وچه ممکن این کتاب را از دست بدهید همین الان باید این باورها را شناخت تا با از بین بردن باورهای مخرب و کاشتن باورهای مثبت جدید ذهنتان را برای پذیرش ثروت آماده کنید

 

شاید این مطلب را دوست داشته باشید
کتاب آیین دوست یابی | دانلود رایگان نسخه کامل کتاب+pdf
سابلیمینال مسیج چیست؟ بخوانید

بخشی از متن کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید

وﻗﺘﯽ ھﻨﺮی ﻓﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺸﮭﻮر وی- ھﺸﺖ را ﺗﻮﻟﯿﺪ کند, ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ھﺮ ھﺸﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪر آن در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﻮرد ﺑﻪ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮای او ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت طﺮاﺣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .طﺮح روی ﮐﺎﻏﺬ آﻣﺪ اﻣﺎ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر ھﺸﺖ ﺳﯿﻠﻨﺪر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ. . »: ﻓﻮرد ﮔﻔﺖ « ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻞ آن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ . » و آﻧﮭﺎ ﺟﻮاب دادﻧﺪ « اﻣﺎ اﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ » ﻓﻮرد دﺳﺘﻮر داد «. ھﺮﭼﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ . ھﺮﻗﺪر وﻗﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ .ﮐﺎر دﯾﮕﺮی از آﻧﮭﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺒﻮد اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ در ﺷﻤﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻮرد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .ﺷﺶ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺖ , ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ .ﺷﺶ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﮔﺬﺷﺖ .ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ از ھﺮ طﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ذھﻨﺸﺎن ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ, اﻣﺎ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻮرد ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد. در ﭼﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻓ ﻮرد ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺧﻮد را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﺑﻪ او ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای دﺳﺘﻮر او وﺟﻮد ﻧﺪارد.
» ﻓﻮرد ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن اداﻣﻪ دھﯿﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر را ﻣﯿﺨﻮاھﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮ «.ﻣﯿﺮﺳﻢ ﻣﮭﻨﺪﺳﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧﺪ و آﻧﮕﺎه , دا اﻧﮕﺎر اﻋﺠﺎزی روی . د .رﻣﺰی ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻋﺰم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﻮرد ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ھﻤﻪ ی ﺟﺰﯾﯿﺎﺗﺶ ﺑﮕﻮﯾﯽ . اﻣﺎ ﺟﻮھﺮ و ﺟﺎن ﮐﻼم ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ . ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﻮرد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ دورﺗﺮھﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺪوزﯾﺪ.

 ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ؟

وﻗﺘﯽ ھﻨﻠﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن روح ﺧﻮد ھﺴﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ, ﻣﺎ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن روح ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را کنترل ﮐﻨﯿﻢ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎری ﮐﻪ در ذھﻦ ﺧﻮد دارﯾﻢ ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﮭﺎ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﮑﺎر ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎری دارﻧﺪ ھﻤﺎھﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ. او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺛﺮوت ﮐﻼن ﺑﺎﯾﺪ اذھﺎن ﺧﻮد را از اشتیاق  اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ طﺎﻟﺐ ﭘﻮل ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ذھﻨﯿﺖ ﭘﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺛﺮوت ﻣﺎ را ﺑﻪ طﺮﺣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ھﻨﻠﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺒﻮد, او ﺷﺎﻋﺮ بود , او ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖ, واﻗﻌﯿﺘﮭﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ ﻣﯿﮕﻔﺖ و ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺧﻮد را ﺗﻨﮭﺎ ﻣ ﯿﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺷﻌﺎرش را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻮل ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را از اﺣﺎطﻪ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎرا ﻣﻘﺪر ﻣﯿﺴﺎزد.

اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ

اﮐﻨﻮن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺻﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ذھﻦ ﺧﻮد را ﺑﮕﺸﺎﯾﯿﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎ اﺧﺘﺮاع ﺑﺨﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از اﺷﺨﺎص ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﮭﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﮭﺎ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﮭﻞ و ﻣﻤﺘﻨﻊ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﮐﺎﻟﺞ ﺳﺎﻟﻢ در وﺳﺖ وﯾﺮﺟﯿﻨﯿﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم . در آن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﺮف زدم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوع ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن آﻧﮭﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺧﻮ د ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﮐﻨﮕﺮه درآﻣﺪ و در ﺷﻤﺎر ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﮭﻢ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ روزوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او در ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮش را درﺑﺎره ی اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را در ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ آورده ام ﺑﯿﺎن داﺷﺖ .

ﻣﺎ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮھﺎی ﺟﺪﯾﺪ , ﺑﺪﯾﻊ روﺷﮭﺎی , رھﺒﺮان و ﻣﺨﺘﺮﻋﯿﻦ و روﺷﮭﺎی آﻣﻮزش ﺟﺪﯾﺪ , ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﺷﮭﺎی ﺑﺪﯾﻊ , ﺑﻪ ﮐﺘﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ادﺑﯿﺎت , ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺘﺤﻮل ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻤﮭﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ باﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ھﻤﻪ اﯾﻨﮭﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮ داﺷﺘﻦ ھﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﺧﻮاﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯽ وﺳﻮاس ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد . در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﻢ ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺖ کنیم .

کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید بدون سانسور رایگان pdf

در ادامه متن کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید می خوانیم که ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ رھﺒﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ دﻧﯿﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ از ﻧﯿﺮوی ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻧﺶ ﻓﮑﺮی را در ﺷﮭﺮھﺎ , آﺳﻤﺎﻧﺨﺮاش ھﺎ, ھﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ , ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ, اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎ و ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐنند در ﮐﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﮐﻪ روﯾﺎی ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﮭﺎی روزﮔﺎر و دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ روﯾﺎی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺎ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ; ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن داده است.ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮوز دھﯿﻢ اﮔﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ درﻧﮓ ﻧﮑﻨﯿﺪ , ﻗﺪﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و روﯾﺎی ﺧﻮد را ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ . ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ زﯾﺮا ﺷﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺬرھﺎﯾﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد. ﺗﻮﻣﺎس ادﯾﺴﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻻﻣﭗ را در روﯾﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ .ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻻﻣﭙﯽ ﺑﺴﺎزد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق روﺷﻦ ﺷﻮد .او ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺎﯾﺶ ﺟﺎﻣﻪ ی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﺑﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد , ﺗﺎ آﻧﻘﺪر اﯾﺴﺘﺎد . ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ.

دانلود کتاب بییندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل

اکنون که با این کتاب فوق العاده آسنا شدیم و دانستیم که چرا باید این کتاب را بارها و بارها مطالعه کرد نوبت به آن رسیده است به پاس همراهی شما دوستان و همراهان وب سایت انگیزشی بازتاب باور این کتاب بسیار عالی که بدون شک یکی از برترین کتاب در زمینه رشد فردی تغییر و تحول و همچنین ساخت باورهای ثروت ساز می باشد نسخه pdf این کتاب فوق العاده را کاملا رایگان برای دانلود قرار دهیم. لطفا بارها و بارها این کتاب را مطالعه کنید تا در ناخودآگاه شما این جملات و ایده ها شکل گیرد و تبدیل به باورهای شما شود.

دانلود با لینک مستقیم
شاید این مطلب را دوست داشته باشید
کتاب قورباغه را قورت بده | دانلود کتاب قورباغه را قورت دهید
سابلیمینال مسیج چیست؟ بخوانید

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن